Forsåker vattenstämpel

Forsåker växer

Stora stadsutvecklingsprojekt som Forsåker kräver mycket arbete i planeringsskedet. Syftet är att belysa och skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla de olika perspektiv och behov som ska samsas i staden. Här kommer en sammanfattning av de arbetsmoment som har gjorts och de som ligger framför oss.

Ombyggnationen av Mölndals ån

Vattnet som kastar sig fram mellan byggnaderna i Kvarnbyn och vidare ner mot Forsåker är ett skådespel som får folk att stanna upp för att se, lyssna och känna. När det historiska pappersbruket nu ska byggas om till stadsdel och destination är det återigen ån och forsen som kommer att utgöra livsnerv och kraftkälla för den nya stadsdelen Forsåker.

Vattnet ska vandra längs med Forsåkers Industrikärna ner för trappningar som förstärker den fallande rörelsen i ett kontrollerat tempo. Vidare in i området övergår den senare till sin naturliga framfart. Vid vattentorget breddas kanalen och skapar en fin inramning som välkomnar till att doppa fötterna i vattnet. I det som ska bli en tät stadsmiljö kommer forsen vara en av de tydliga identitetsbärarna, lugnet som du promenerar längs med eller bara sitter och njuter av på en parkbänk, gräsplätt eller servering intill.

Läs mer om ombyggnationen
_DSC3546_hemsida
Group Created with Sketch.

En mer synlig for med kontrollerad kraft

DJI_0163_hemsida
Group Created with Sketch.

När Forsebron ändå måste rivas, tar vi chansen att bygga en bättre

Forsetorget_hemsida
Group Created with Sketch.

Forsåker utan fors blir bara åker

Detaljplan

Forsåker består av flera detaljplaner varav den första varit ute på granskning under våren.

Den 30 mars 2022 fattade kommunstyrelsen beslut att gå ut med Forsåkers första detaljplan (Forsåker nordöstra delen) på granskning. Granskningsutställningen pågick mellan 7 april till 13 maj i Mölndals stadshus och stadsbiblioteket. Just nu hanteras inkomna yttranden inför nästa steg i processen som är antagande av detaljplanen.

Klicka in på Mölndals stads hemsida för att läsa mer om detaljplanearbete och granskningsutställning.

Se kartan i större format
Oversikt_detaljplan_expandervagg

Hållbarhet i Forsåker

Forsåker utvecklas till en modern blandstad där invånarna kan leva urbant och hållbart och där även besökare inspireras till medvetna val. Hållbara livsstilar spänner över alla dimensioner och det finns många synergier mellan kulturella, hälsomässiga, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det handlar om hur människor bor och reser, men också vad man äter och hur man spenderar sin fritid.

I Forsåkers hållbarhetsprogram redogörs bland annat för hur bostäder, arbetsplatser och verksamheter har möjlighet att skapa förutsättningar för människor att utveckla hållbara och klimatsmarta vanor. Hur staden behöver fyllas med infrastruktur och funktioner som underlättar detta liksom innehåll och platser för att skapa mänskliga möten, mångfald och trivsel.

Läs Forsåkers Hållbarhetsprogram
visionsbild_skiss72

Innovationer i Forsåker

Mölndala Fastighets AB, Mölndal Energi AB och Johanneberg Science Park startar nu en gemensam projektgrupp som ska utveckla innovationer med huvudfokus på energi och mobilitet i Forsåker.

Mölndals stads mål för hållbar utveckling fokuserar på att utveckla en växande och trygg stad med god infrastruktur och stärkta förutsättningarna för bland annat växande näringsliv och arbetsmarknad.  I linje med dessa målsättningar ska nya idéer av befintliga innovationer skalas upp och utvecklas i Forsåker.

Följ utvecklingen hos Johanneberg Science Park
melissa-askew-8n00CqwnqO8-unsplash_webb

Tidplan

/

I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också Mölndala Fastighets AB från Stora Enso.

År 2010 beslutade Mölndals stad att från och med 2011 aktivera bolaget och ge uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av området Forsåker till bolaget. MölnDala Fastighets AB:s uppdrag styrs dels av ett ägardirektiv från moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB, och dels av ett avtal med Mölndals stad där uppdraget definieras mer i detalj. Mölndala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet som är en yta på 24 hektar.

År 2013 bildades sedan ett konsortium tillsammans med Aspelin Ramm, ByggVestaPeabTrollängenVeidekke och Wallenstam som ska skapa en helt ny stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna. I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker utvecklas till en av Västsveriges mest moderna stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal.

Nyréns arkitekter får i uppdrag att utforma strukturplanen,

Rivning av byggnader påbörjas i slutet av 2014.

Planprogrammet färdigt.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker.

Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan.

Dialogarbetet Feedback Forsåker startade.

Från 4 maj till 16 juni 2017 hölls ett samråd. Under samrådstiden ställs förslaget till detaljplan ut och allmänheten, sakägare,  myndigheter och andra berörda får komma med synpunkter.

Svaren på inkomna yttranden från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan.

Detaljplanearbetet pågår.

Under 2020 delades den första detaljplanen in i två delar, detaljplan 1A och 1B. Detta skedde som en konsekvens av utökade utredningar från Trafikverket gällande station för höghastighetståg i Mölndal.

Det uppdaterade förslaget till detaljplan, “Forsåker Nordöstra delen” ställs ut på granskning. Här ges åter sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med synpunkter på det uppdaterade förslaget.

Efter granskningen bearbetar Staden synpunkterna och svarar i en Granskningsredogörelse.

Granskningshandlingarna går till kommunfullmäktige som beslutar om detaljplan 1A. När planen är antagen så kan sakägare lämna överklaganden. Länsstyrelsen avgör vad som går vidare eller avslås.

 

Forsåker utvecklas med  3000 bostäder, ca 4000 arbetsplatser och det sker omvandling av forsen samt flera unika industribyggnader.

/