Forsåker vattenstämpel

Forsåker växer

Stora stadsutvecklingsprojekt som Forsåker kräver mycket arbete i planeringsskedet. Syftet är att belysa och skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla de olika perspektiv och behov som ska samsas i staden. Här kommer en sammanfattning av de arbetsmoment som har gjorts och de som ligger framför oss.

Detaljplan

Forsåker består av totalt 2 detaljplaner. Efter nya direktiv kopplade till planerad station för höghastighetståg i Mölndal medföljde eventuellt förändrade förutsättningar för bebyggelsen längs med E6an . Beskedet låg till grund för beslutet att dela in den första detaljplanen i två delar, detaljplan 1A och 1B. Just nu pågår det slutliga arbetet med att färdigställa detaljplan 1A.

Arbetet med detaljplan 2 kommer att påbörjas när detaljplan 1 vunnit laga kraft. Den innehåller bland annat de planerade kommersiella fastigheterna som ska byggas längs med E6:an och som dessutom blir en bullerbarriär för resten av Forsåker och Kvarnbyn.

Läs mer om detaljplanearbete på Mölndals stads hemsida.

Se detaljplanen i större format

Delning detlajplaner

Innovationer i Forsåker

Mölndala Fastighets AB, Mölndal Energi AB och Johanneberg Science Park startar nu en gemensam projektgrupp som ska utveckla innovationer med huvudfokus på energi och mobilitet i Forsåker.

Mölndals stads mål för hållbar utveckling fokuserar på att utveckla en växande och trygg stad med god infrastruktur och stärkta förutsättningarna för bland annat växande näringsliv och arbetsmarknad.  I linje med dessa målsättningar ska nya idéer av befintliga innovationer skalas upp och utvecklas i Forsåker. Följ arbetet på Johanneberg Science Parks hemsida.

melissa-askew-8n00CqwnqO8-unsplash_webb

Forsåker en del av Gothenburg Green City Zone

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal.

Man kan likna zonen vid en stor testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut kan samverka och testa ny teknik och utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, infrastruktur, energi och miljö.
Läs hela artikeln här

green-zone-karta-stor

Viktiga pusselbitar börjar falla på plats

Forsåker är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt och går snart in i nästa fas. Under slutet av 2021 förväntas den första detaljplanen gå ut på granskning och vinna laga kraft under 2022.

Parallellt pågår förebyggande åtgärder och planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt. Bland annat har den första historiska byggnaden i Forsåker renoverats och kommer numer vara navet för utvecklingen av den nya stadsdelen.

Följ våra nyheter för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i Forsåker. 

Fors+Ñker_160923-0477_redigerad

Tidplan

/

I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också Mölndala Fastighets AB från Stora Enso.

År 2010 beslutade Mölndals stad att från och med 2011 aktivera bolaget och ge uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av området Forsåker till bolaget. MölnDala Fastighets AB:s uppdrag styrs dels av ett ägardirektiv från moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB, och dels av ett avtal med Mölndals stad där uppdraget definieras mer i detalj. Mölndala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet som är en yta på 24 hektar.

År 2013 bildades sedan ett konsortium tillsammans med Aspelin Ramm, ByggVestaPeabTrollängenVeidekke och Wallenstam som ska skapa en helt ny stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna. I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker utvecklas till en av Västsveriges mest moderna stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal.

Nyréns arkitekter får i uppdrag att utforma strukturplanen,

Rivning av byggnader påbörjas i slutet av 2014.

Planprogrammet färdigt.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker.

Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan.

Dialogarbetet Feedback Forsåker startade.

Från 4 maj till 16 juni 2017 hölls ett samråd. Under samrådstiden ställs förslaget till detaljplan ut och allmänheten, sakägare,  myndigheter och andra berörda får komma med synpunkter.

Svaren på inkomna yttranden från samrådet sammanställs i en Samrådsredogörelse och ska mynna ut i ett uppdaterat förslag till detaljplan.

Detaljplanearbetet pågår.

Under 2020 delades den första detaljplanen in i två delar, detaljplan 1A och 1B. Detta skedde som en konsekvens av utökade utredningar från Trafikverket gällande station för höghastighetståg i Mölndal.

Det uppdaterade förslaget till detaljplan 1A ställs ut på granskning. Här ges åter sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med synpunkter på det uppdaterade förslaget.

Efter granskningen bearbetar Staden synpunkterna och svarar i en Granskningsredogörelse.

Granskningshandlingarna går till Kommunfullmäktige som beslutar om detaljplan 1A. När planen är antagen så kan sakägare lämna överklaganden. Länsstyrelsen avgör vad som går vidare eller avslås.

 

Forsåker utvecklas med  3000 bostäder, ca 4000 arbetsplatser och det sker omvandling av forsen samt flera unika industribyggnader.

/